Regulamin Obiektu
NORMOBARIA PYSZKA

 1. Normobaria Pyszka (dalej: „Obiekt”) położony w miejscowości Pyszka (gmina Dygowo) jest obiektem rekreacyjnym oferującym usługę wstępu do komory normobarycznej.
 2. Przed wejściem do Obiektu użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 3. Wejście na teren Obiektu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z sesji w komorze normobarycznej jest możliwe jedynie po okazaniu ważnego biletu wstępu.
 5. Do komory mogą wejść osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie pod opieką osoby dorosłej, przy czym osoba ta ponosi całkowitą odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią, którą bierze pod opiekę.
 6. Obsługa jest uprawniona do usunięcia z Obiektu osób, które nie posiadają ważnego biletu wstępu lub naruszają regulamin Obiektu lub przepisy powszechnie obowiązujące. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku braku stosowania się do zaleceń obsługi.
 7. Usunięcie Klienta z Obiektu z przyczyn opisanych w ust. powyższym nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta.
 8. Przeciwskazaniami do korzystania z pobytu w komorze normobarycznej są:
  ciąża, silne zapalenie górnych dróg oddechowych, epilepsja (padaczka), silna klaustrofobia, nerwica lekowa, choroby oczu czy ucha, grypa, gruźlica, inne wirusowe choroby zakaźne, nieleczona odma opłucna, rozedma płuc, nowotwory, chemioterapia, grypa, zabiegi operacyjne płuc, podwyższona temperatura, częste krwotoki, wszczepiony rozrusznik serca, przebyty zabieg operacyjny kości skroniowej.
 9. Osoba korzystająca z komory, znając przeciwwskazania korzysta z usługi na własną odpowiedzialność.
 10. Minimum 1 godzinę przed sesją normobaryczną zaleca się spożycie posiłku, przed wejściem zaleca się również zmycie makijażu, nieużywanie lakieru do włosów oraz perfum. Na czas przebywania w komorze najlepszym ubiorem będzie odzież bawełniana.
 11. Wejście do komory następuje po uprzednim pozostawieniu okryć wierzchnich w recepcji.
 12. Do komory wejście jest możliwe jedynie w obuwiu zmiennym, przy braku własnego obuwia zmiennego obsługa wydaje jednorazowe obuwie zmienne.
 13. Wejście do komory odbywa się pojedynczo poprzez śluzę.
 14. Kontakt z recepcją możliwy jest przez dostępny w komorze domofon, podnosząc słuchawkę telefonu należy wcisnąć przycisk 2.
 15. Podczas sesji w komorze zaleca się spożycie 0,5 litra wody na każdą godzinę pobytu.
 16. W komorze dla każdego dostępna jest woda w półlitrowych butelkach oraz jednorazowy kubeczek, który przed wyjściem należy wyrzucić do pojemnika na odpady. Butelkę po sesji należy zostawić przed wyjściem. W komorze dostępny jest również dystrybutor z wodą.
 17. Obowiązuje zakaz napełniania butelek wodą dostępną w komorze i wynoszenia poza Obiekt.
 18. Zabrania się wnoszenia do komory swojego jedzenia, napojów alkoholowych, zapalniczek, zapałek, papierosów oraz urządzeń które mogą spowodować pożar.
 19. Osobie pod wpływem alkoholu zabrania się korzystania z komory.
 20. W toalecie w komorze obowiązuje zakaz wrzucania do sedesu jakichkolwiek przedmiotów poza specjalnym papierem toaletowym przeznaczonym to komory. W przypadku wrzucenia innego przedmiotu i w konsekwencji zablokowania toalety osoba odpowiedzialna zostanie obciążona opłatą dodatkową w wysokości 500 zł płatną kartą lub gotówką na miejscu.
 21. Występujące złe samopoczucie podczas seansu należy bezzwłocznie zgłosić recepcji.
 22. Obowiązuje kategoryczny zakaz dotykania aparatury i przestawiania wskaźników w panelu ustawień urządzenia.
 23. Nieuzasadnione użycie przycisku awaryjnego wiąże się z poniesieniem przez osobę odpowiedzialną dodatkowego kosztu ponownego napełnienia komory w wysokości opłaty dodatkowej 1000 zł płatnej gotówką lub kartą na miejscu, przy czym uzasadnionym użyciem jest jedynie bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w komorze przy jednoczesnym braku reakcji ze stronu obsługi.
 24. W komorze zaleca się wstrzymanie od używania urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne: telefonów, tabletów, laptopów itp.
 25. W komorze znajduje się STREFA CISZY.
 26. Prosimy o pilnowanie cennych przedmiotów (portfel, klucze, telefon itp.) Obiekt nie odpowiada za zaginięcia lub uszkodzenia przedmiotów osobistych.
 27. Wszelkie szkody i zniszczenia pokrywa osoba za nie odpowiedzialna.
 28. Sesja w komorze trwa do 2 godzin, przy czym do tego czasu wlicza się procedurę wejścia oraz wyjścia z komory.
 29. Sesja nocna trwa do 12 godzin pomiędzy 20:00 a 08:00 rano następnego dnia. Na sesję nocną należy przybyć pomiędzy 19:30 a 20:00 lub w innej godzinie po pisemnym potwierdzeniu takiej możliwości przez obsługę.
 30. W przypadku korzystania z sesji nocnej konieczne jest zabranie ze sobą własnej pościeli i prześcieradła oraz innych niezbędnych przedmiotów.
 31. Wejście i wyjście z komory odbywa się tylko w obecności obsługi.
 32. W przypadku zakupu imiennego Karnetu nie ma możliwości anulowania zakupu i zwrotu wpłaconych środków.
 33. Moment wejścia do komory jest jednoznaczny ze skorzystaniem z usługi wstępu i nie ma możliwości zwrotu środków nawet po wcześniejszym niż planowanym opuszczeniu komory.
 34. Komora, recepcja oraz teren wokół są objęte całodobowym monitoringiem. Osoba wchodząca na teren Obiektu ma tego świadomość i wyraża na to zgodę.
 35. Obiekt nie przyjmuje zwierząt.
 36. Parking dostępny przy Obiekcie jest bezpłatny oraz niestrzeżony, miejsca nie podlegają rezerwacji.
 37. Obiekt zastrzega sobie do prawo do zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie jeżeli uzna to za konieczne lub niezbędne do poprawy obsługi w Obiekcie.
 38. Nowy regulamin będzie obowiązywał od chwili opublikowania na stronie internetowej www.normobariapyszka.pl oraz na terenie Obiektu.
Normobaria Pyszka